upjers Home Licenční smlouva s koncovým uživatelem

upjers logo black

Přečtěte si, prosím, pozorně tuto licenční smlouvu s koncovým uživatelem. Jde o závaznou dohodu mezi Vámi a firmou upjers GmbH. Pokud přijmete licenční smlouvu s koncovým uživatelem a stáhnete si software, musíte splnit následující podmínky.

§ 1 Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je bezplatný převod počítačového programu upjers Home (dále jen "Software").

§ 2 Udělení práv

 1. upjers uděluje koncovým uživatelům jednoduché právo nainstalovat a používat software na určitém počítači po dobu trvání smlouvy.

 2. Konečný uživatel nesmí prodávat, poskytovat, půjčovat ani převádět software třetím osobám.

 3. Koncový uživatel není oprávněn odstranit nebo obcházet stávající ochranu programu před neoprávněným použitím, pokud není nutné dosáhnout nepřerušeného používání programu.

§ 3 Doba splatnosti

 1. Přenos softwaru se provádí na dobu neurčitou.

 2. Smluvní strany mají právo kdykoli vypovědět smlouvu bez předchozího upozornění.

 3. Ukončení z důležitého důvodu zůstává nedotčeno.

 4. S ukončením smlouvy zaniká právo užívání. Uživatel musí software bezodkladně odstranit ze svého počítače.

§ 4 Záruka

 1. upjers ponechá software v podmínkách vhodných pro smluvní užití a v případě potřeby ho bude aktualizovat updaty.

 2. Při zjišťování závady je třeba mít na paměti, že software nemůže být technicky zcela bezchybný.

 3. Náhrada škody za vady, která byla již přítomna při uzavření smlouvy, je vyloučena.

 4. Navíc jsou vyloučeny nároky založené na chybách způsobených vnějšími vlivy (např. vyšší mocí), které upjers nemůže zastoupit, nebo provozními chybami přiřaditelnými konečnému uživateli, nebo změnami nevykonávanými upjers, nebo které nelze přiřadit změnám nebo manipulacím se softwarem.

 5. Pokud koncový uživatel zjistí nějaké chyby v softwaru, ohlásí je okamžitě přes support@upjers.com.

§ 5 Odpovědnost

 1. upjers nese zodpovědnost za úmyslné poškození a hrubou nedbalost.

 2. V případě lehké nedbalosti, upjers odpovídá pouze v případě porušení základních smluvních povinností (kardinální povinnost), jehož naplnění umožňuje řádné provedení smlouvy v první řadě a na jejichž dodržování se může koncový uživatel pravidelně spoléhat, stejně jako v případě škod na životě, těle nebo zdraví.

 3. V případě lehké nedbalosti je odpovědnost omezena na částku předvídatelné škody, která se obvykle očekává, pokud se nejedná o ztrátu vyplývající z újmy na životě, zdraví nebo zdraví.

 4. Nárok na náhradu škody na základě lehce nedbalého porušení základních povinností (kardinální povinnost) se stává promlčeným po uplynutí jednoho roku od počátku zákonné promlčecí doby, pokud se nejedná o ztrátu na životě, těle nebo zdraví.

 5. upjers se zavazuje pečlivostí obvyklou v oboru. Při určování, zda je na vině upjers, je třeba vzít v úvahu, že software nemůže být vytvořen technicky bezchybně.

 6. Pro ztrátu dat a / nebo programů upjers nenese odpovědnost, pokud je škoda způsobena skutečností, že koncový uživatel neprovedl zálohy, aby zajistil, že ztracená data mohou být za přijatelných nákladů obnovena.

 7. Výše uvedené předpisy se vztahují také na pomocné zástupce upjers.

§ 6 Výhrada změn

upjers si vyhrazuje právo pozměnit nebo doplnit licenční smlouvu s koncovým uživatelem s účinkem do budoucna, pokud to bude považovat za nezbytné (např. přizpůsobení se změně zákona) a uživatel tímto nebude nepřiměřeně znevýhodněn. Změny budou uživatelům včas písemně sděleny. Uživatel může vznést námitky proti změně do jednoho měsíce od data, kdy se o změně dozvěděl písemně (e-mailem). Pokud uživatel nevznese poskytovateli námitky vůči změněným podmínkám užívání v průběhu jednoho měsíce od okamžiku, kdy se o změně dozvěděl, nebo pokud nadále používá software, pozměněné nebo doplňující smluvní podmínky vstoupí v platnost. Pokud uživatel vznese námitky včas, jsou obě strany oprávněny smlouvu ukončit.

§ 7 Závěrečná ustanovení

 1. Pokud by jednotlivá ustanovení této smlouvy byla zcela nebo částečně neplatná, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení.

 2. Vedlejší smlouvy k této smlouvě neexistují. Změny a dodatky k této smlouvě musí být provedeny písemně. Tento formální požadavek lze upustit pouze písemnou dohodou.

 3. Právo Spolkové republiky Německo s vyloučením kolizních norem se použije, pokud konečnému uživateli byla poskytnuta stejná nebo rozsáhlejší ochrana než ustanovení použitelná bez volby práva.

 4. Místo soudní příslušnosti pro všechny právní spory vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní bude ústředím upjers, pokud konečný uživatel přemístí své bydliště nebo místo obvyklého pobytu do zahraničí ze Spolkové republiky Německo, nebo pokud v okamžiku podání žaloby není známo jeho bydliště nebo místo obvyklého pobytu.

Stav sjednání: 28. 03. 2017

upjers GmbH
Jednatel: Klaus Schmitt
Adresa: Hafenstraße 13, 96052 Bamberg, Deutschland

E-Mail: agb@upjers.com
Tel: +49 (0)951/5109080 (žádná podpora )
Fax: +49 (0)951/510908102 (žádná podpora )

Rejstříkový soud: Amtsgericht Bamberg
Registrační č. : HRB 5558

DIČ: DE275673923